Tag Archives: Скопје протести

Jane’s Addiction / My Time Џејн зависности / време

macedonia+(R)

http://www.sabc.co.za/news/a/365b6200486a7c1799d8dbc66a9298af/Macedonians-protest-against-corruption

Jane’s Addiction / My Time    Џејн зависности / време

Yeah, the rain came, I said, “Hey buddy… buddy, the streets are a snakeskin,”

Да , дождот дојде , си реков, “Еј другар … другар, улиците се Змиска-кожа”

I belong, out there walking with nobody stopping to bother me,

Јас припаѓам , таму шетаат со никој да запре да ми пречи ,

They hide…

Се кријат …

Outside, the ceiling is crying-

Надвор, на таванот плаче

Listen to the sound of the gutters running…

Слушнете го звукот на олуците работи …

Wash this dirty town!

Измијте оваа валкана град !

All fronts and no backs,

Сите фронтови и нема грб,

GIVE ME MY TIME!

Ми даде време !

Let me be, outside, under the ceiling…

Дозволете ми да биде надвор , под таванот …

Crying!

Плаче!

Yeah, all over me…

Да, сите над мене …

Crying!

Плаче!

Yeah, all over me.

Да, сите над мене.

Outside, you know I listen to the sounds of the gutters running

Надвор , знаеш јас ги слушам звуците на трчање сливници

Wash this dirty town.

Измијте оваа валкана град !

All fronts and no backs,

Сите фронтови и нема грб,

Give me my time…

Дај ми време …

let me be…

дозволете ми да бидам …

Outside,

надвор ,

Under the ceiling…

Под таванот …

Crying!

Плаче!

Yeah, all over me,

Да, сите над мене ,

Crying!

Плаче!

Yeah, all over me…

Да, сите над мене…

Advertisement

Fugazi / Bad Mouth Fugazi / лошо уста

http://www.youtube.com/watch?v=6v93ahBMBPo (correction: lyric for chorus should read… ‘(there’s) no movement’–there’s, as in, [there is no movement…]) MacedoniaProtests http://www.dw.de/macedonian-turmoil-approaches-new-peak/a-18452478

Fugazi / Bad Mouth

You can’t be what you were

So you better start being just what you are

You can’t be what you were

the time is now is running out is running out is running running running out

You can’t be what you were

So you better start living the life That you’re talking about

You can’t be what you were

(There’s) no movement, (there’s) no movement, (there’s) no movement In a bad mouth

It betrays a bad mind

(There’s) no movement, (there’s) no movement, (there’s) no movement In a bad mouth

It betrays a bad mind

(There’s) no movement, (there’s) no movement It betrays a bad mind (There’s) no movement, (there’s) no movement, (there’s) no movement In a bad mouth

It betrays a bad mind

You’re always talking talking talking talking talking shit now

but you will talk yourself down

You’re going down!

Fugazi / лошо уста

Вие не може да биде она што сте биле

Така да подобро да почне да се само она што ви се

Вие не може да биде она што сте биле

време е сега истекува истекува работи работи истекува

Вие не може да биде она што сте биле

Така да подобро да почне да живее животот што го зборуваме за

Вие не може да биде она што сте биле

( Нема ) нема движење, (има ) нема движење, (има ) нема движење Во лоша уста

Се издава лоша ум

( Нема ) нема движење, (има ) нема движење, (има ) нема движење Во лоша уста

Се издава лоша ум

( Нема ) нема движење, (има ) нема движење Се издава лоша ум ( Нема ) нема движење, (има ) нема движење, (има ) нема движење Во лоша уста

Се издава лоша ум

Ти си секогаш зборува зборува зборува зборува зборува срања сега

но ќе се зборува надолу

Ти си оди надолу!

Pegboy / Strong Reaction Pegboy / силна реакција

skopjeprotests

http://www.bbc.com/news/world-europe-32771233

Pegboy / Strong Reaction

Verse:
Left all alone to bear your soul
And the feeling in your heart is low
I’ve hurt so many times this way
And I see us all but slip away
And I want it back right now and

Chorus:
I walk alone through the sleet and snow and pouring rain to
Get my heart broken, forever ever lost inside of
I walk along to slip and fall on strong reactions
Keep my heart broken, never ever amend myself
That’s alright and that’s okay

Verse:
Of all the times I’ve stated free
You ask for things I cannot be
And I’ve read so many times before
And I see it all drop out the door
And I want it back right now and

Verse:
Left all alone to bear your soul
And the feeling in your heart is low
I’ve seen so many passing ways
I see our whole lives just slip away
And I want you back right now and

Pegboy / силна реакција

стих :
Остави сам да се носат душата
И чувство во срцето е на ниско ниво
Сум повредат толку многу пати овој начин
И јас сите гледаат на нас , но се лизга далеку
И јас го сакам назад во моментов и

Рефрен:
Чекорам сам преку лапавица и снег и поројниот дожд на
Земете моето срце скршено, засекогаш некогаш загуби во внатрешноста на
Чекорам заедно за да се лизга и да падне на силни реакции
Задржи моето срце скршено, никогаш никогаш да си го измени
Тоа е во ред и дека е во ред

стих :
На сите времиња што сум наведено слободен
Да побара од вас за нешта што не може да биде
И јас Прочитав многу пати досега
И гледам сето тоа се откажат од вратата
И јас го сакам назад во моментов и

стих :
Остави сам да се носат душата
И чувство во срцето е на ниско ниво
Сум видел толку многу донесувањето начини
Гледам нашата цел живот само се лизга далеку
И јас ќе сакам назад во моментов и